Σχεδιασμός Συσκευασίας

Ο σχεδιασμός συσκευασίας για ένα προϊόν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της προώθησης αυτού στο ευρύ κοινό. Η επιχείρηση και ο σχεδιασμός συσκευασίας έχουν άμεση σχέση και σαν αποτέλεσμα ο σχεδιασμός συσκευασίας μπορεί να βοηθήσει ή να καταστρέψει την εικόνα του προϊόντος και της επιχείρησης απέναντι στους καταναλωτές.

Μέχρι ο καταναλωτής να επιλέξει το προϊόν, δεν υπάρχει πώληση. Άρα, η επιχείρηση οφείλει να φροντίσει ώστε ο σχεδιασμός συσκευασίας να γίνει από την αρχή και με τον απαιτούμενο προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός που ο σχεδιασμός συσκευασίας απαιτεί, πρέπει να είναι ικανοποιεί την επιχείρηση, αλλά και να καλύπτει τις ανάγκες του καταναλωτή.

Άλλη ανάγκη του καταναλωτή είναι ο σχεδιασμός συσκευασίας να τον διευκολύνει, διότι αυτός ενδιαφέρεται για το προϊόν και όχι για περίπλοκες  συσκευασίες. Ο σχεδιασμός συσκευασίας του καλύπτει την ακόμα ανάγκη της οπτικής αίσθησης, ώστε να το ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές και να το επιλέξει. Επομένως, ο σχεδιασμός συσκευασίας είναι συνδεδεμένος με την επικοινωνία της επιχείρησης με τον καταναλωτή και γι’αυτό σημειώθηκε να γίνεται ο σχεδιασμός συσκευασίας με τη δέοντα προσοχή.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο σχεδιασμός συσκευασίας, βασίζονται σε κάποιους σημαντικούς παράγοντες. Ο τόπος κατασκευής της συσκευασίας και τα υλικά της πρέπει να επιλέγονται όταν ο σχεδιασμός συσκευασίας είναι στο ξεκίνημα. Η τελική τιμή του προϊόντος θα επηρεαστεί, εφόσον απαιτούνται μεταφορικά κονδύλια για τη συσκευασία. Ακόμα, ο σχεδιασμός συσκευασίας υπολογίζει και την αντοχή της συσκευασίας, για να μην επηρεαστεί το προϊόν καθώς και τη μετέπειτα πορεία της συσκευασίας, δηλαδή αν ανακυκλώνεται. Συνεπώς είναι πολλοί οι παράγοντες που ο σχεδιασμός συσκευασίας πρέπει να λάβει υπόψιν.

Τέλος οι κανόνες που πρέπει ο σχεδιασμός συσκευασίας να ακολουθήσει είναι ότι πρέπει να είναι απλός, με σωστή χρήση των χρωμάτων και τυπογραφίας για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο το προϊόν. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός συσκευασίας και η επιλογή των υλικών του, συνεισφέρουν στην προβολή του επαγγελματισμού της επιχείρησης.